Z-Riders จำหน่ายอะไหล่รถจักรยานยนต์

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก


ซี-ไรเดอร์ส
ศูนย์รวมอะไหล่รถจักรยานยนต์ครบวงจร

Xanaxhttp://buytramadolonlinepills.com/ http://www.orderfinasteride.com/ http://buydiazepam10mg.com/

ข้อที่ 1 (ข้อตกลงการใช้งาน)

1. ข้อตกลงนี้กำกับดูแลการใช้งานเว็บไซต์ URL http://zridersthai.com  (เรียกรวมกันว่า "เว็บไซต์") และเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการ ขายสินค้าอะไหล่รถจัรยานยนต์ ซึ่งสมาชิกผู้ใช้บริการทุกคนจะต้องอยู่ภายใต้ข้อตกลงการใช้งานที่จะกล่าวต่อไป
2. เมื่อผู้ใช้บริการได้ใช้บริการที่จัดขึ้น ย่อมแสดงว่าได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขแต่ละข้อและทั้งหมดที่ระบุไว้ด้านล่าง บริษัทขอสงวนสิทธิ์โดยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือลบส่วนใดๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลทันที บริษัทไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงใดๆ การที่ผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้ ย่อมแสดงว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงของข้อตกลงดังกล่าว 
3. ข้อตกลงการใช้งานนี้อาจกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นๆเกี่ยวกับสมาชิกผู้ใช้บริการ ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้บริการที่แสดงบนเว็บไซต์ ข้อควรระวังในการใช้งาน ข้อแนะนำการใช้งาน นโยบายในการยกเลิก และอื่นๆ (เรียกรวมกันว่า “ข้อกำหนดย่อย”) ข้อกำหนดย่อยนั้น เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงหลัก แต่ในกรณีที่ข้อกำหนดย่อยมีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ขัดแย้งกันกับข้อตกลงหลัก ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ให้ยึดข้อกำหนดย่อยในการดำเนินการ


ข้อที่ 2 (การลงทะเบียนสมาชิก)

1. การใช้บริการจะต้องอยู่ภายใต้ข้อตกลงการใช้งาน รวมถึงวิธีการและเงื่อนไขต่างๆที่บริษัทได้กำหนดไว้ และจะสามารถใช้บริการได้ก็ต่อเมื่อได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกผู้ใช้บริการ (ต่อไปนี้เรียกว่า ”สมาชิก”) อย่างไรก็ตามอาจมีบางกรณีที่บริษัทไม่ยอมรับการการลงทะเบียนเป็นสมาชิก 
2. ผู้ที่สามารถใช้บริการและลงทะเบียนเป็นสมาชิกได้นั้น จะต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
3. เมื่อได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกผู้ใช้บริการนี้แล้ว ให้สมาชิกตั้งชื่อผู้ใช้ (Username) ไว้เป็น ID ชื่อผู้ใช้งาน และสามารถจัดการเกี่ยวกับการให้บริการและการใช้บริการได้ที่หน้าของฉัน (ต่อไปนี้เรียกว่า “หน้าของฉัน”)
4. ในกรณีที่สมาชิกมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของ ที่อยู่ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ หรือข้อมูลอื่นๆที่ระบุไว้ในขั้นตอนการลงทะเบียน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “การลงทะเบียน”) ขอให้ปฏิบัติตามวิธีดำเนินการตามเงื่อนไขที่ทางเว็บไซต์เรากำหนดไว้
5. ในกรณีที่ทางเว็บไซต์มีการร้องขอเอกสารยืนยันเพื่อตรวจสอบการลงทะเบียน สมาชิกจะต้องดำเนินการยื่นเอกสารภายในระยะเวลาเงื่อนไขตามที่ทางเว็บไซต์กำหนดไว้
6. ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานที่ทางเว็บไซต์ได้รับทราบตามข้อเรียกร้องการยื่นเอกสารดังที่กล่าวไว้ข้างต้น หรือหัวข้อการลงทะเบียนนั้น ทางบริษัทจะใช้ช่องทางพิเศษในการจัดการที่เรียกว่า “นโยบายความเป็นส่วนตัว” ซึ่งทางผู้ใช้จะต้องเห็นพ้องด้วย
7. ในการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ สมาชิกแต่ละคนสามารถลงทะเบียนผู้ใช้งานได้เพียง 1 ID เท่านั้น ในกรณีที่ทางเว็บไซต์พิจารณาแล้วว่ามีผู้ใช้งานปลอมแปลงเป็นผู้อื่นเพื่อลงทะเบียนซ้ำ หรือมีการลงทะเบียนซ้ำหลายๆครั้ง ทางเราจะขอดำเนินการตัดสิทธ์ิจากการเป็นสมาชิก โดยที่ไม่ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ
8. สำหรับผู้ใช้งาน การลงทะเบียนเป็นสมาชิกนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่เป็นเท็จ
9. ห้ามสมาชิกทำการให้ยืม โอนสิทธ์ิความสามารถของสมาชิก หรือ ID ผู้ใช้งานแก่บุคคลที่สาม อีกทั้งการตั้ง ID ผู้ใช้บริการจะต้องไม่มีข้อความที่ทำให้บุคคลที่สามเกิดความไม่สบายใจ
10. สำหรับสมาชิกที่ทางเว็บไซต์พิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนกฎระเบียบหลัก เช่น การชำระเงินไม่ตรงตามที่กำหนด หรือไม่ยอมชำระ ซึ่งทางบริษัทถือว่าสมาชิกท่านนั้นไม่เห็นชอบด้วยบทบัญญัติที่กล่าวไว้เบื้องต้น ทางเราจึงสามารถที่จะยกเลิกการให้บริการ และรวมถึงการยกเลิกคุณสมบัติในการเป็นสมาชิกออกไปได้
11. สมาชิกสามารถที่จะออกจากการเป็นสมาชิกได้ตลอดเวลาตามความประสงค์ ซึ่งในกรณีเช่นนั้นควรที่จะดำเนินการตามขั้นตอนการยกเลิกการเป็นสมาชิกที่แนะนำไว้บนเว็บไซต์


ข้อที่ 3 (ผลิตภัณฑ์และบริการ)

1. ผลิตภัณฑ์และบริการคือ การจัดจำหน่ายอะไหล่รถจักรยานยนต์ของทางเว็บไซต์
3. สมาชิกที่มีความประสงค์จะซื้อสินค้า จะต้องทำการซื้อผ่านบริการนี้ 
5. เมื่อสมาชิกทำการซื้อสินค้าของทางเว็บไซต์ได้ส่งอีเมลยืนยันการขอซื้อสินค้าไปยังสมาชิกแล้ว ให้ถือว่าได้ทำสัญญาซื้อขายกันตามกฎหมาย
6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการออกใบสั่งซื้อสินค้าให้กับสมาชิกที่ทางบริษัทได้รับการยืนยันการชำระเงินตามจำนวนที่สั่งซื้อแล้วเท่านั้น การยืนยันหมายถึง (i)การที่สมาชิกสามารถพิมพ์ใบแจ้งค่าชำระสินค้าผ่านทางเวปไซต์ได้ (ii)การส่งข้อมูลที่จำเป็นในการแสดงใบแจ้งค่าชำระสินค้าระบบออนไลน์ หรือ (iii)การจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ที่สมาชิกระบุไว้ได้อย่างสมบูรณ์ หรือ (iiii)การที่สมาชิกมาชำระเงินและรับสินค้าด้วยตนเองที่เว็บไซต์ อย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ กรณีที่สมาชิกจำเป็นต้องใบแจ้งค่าชำระสินค้าออกมานั้นสมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบการจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องพิมพ์ด้วยตัวเอง กรณีที่จำเป็นต้องแสดงใบแจ้งค่าชำระสินค้าออนไลน์นั้นสมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมอุปกรณ์สื่อสารด้วยตัวเอง 
8. สมาชิกจะต้องเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบใบแจ้งค่าชำระสินค้า แม้ว่าจะเกิดกรณีที่ใบแจ้งค่าชำระสินค้าสูญหาย ชำรุด เสียหาย หรือถูกบุคคลอื่นนำไปใช้จนเกิดความเสียหาย สมาชิกไม่สามารถที่จะเรียกร้องความเสียหายและค่าชดใช้จากทางเว็บไซค์ได้
13. สมาชิกไม่สามารถโอนสิทธิ์ที่ได้รับจากสัญญาซื้อขายระหว่างเว็บไซค์ให้กับบุคคลที่สามได้ 
14. บริษัทไม่รับผิดชอบในการคืนเงินใดๆทั้งสิ้นเว้นแต่สามารถตรวจสอบได้ว่า มีความบกพร่องของผลิตภัณฑ์ หรือมีการจัดส่งผลิตภัณฑ์ไม่ตรงกับการสั่งซื้อ บริษัทจะดำเนินการเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้หรือ อาจทำการยกเลิกการซื้อขายในกรณีที่ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ แต่ต้องขึ้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขและภายในระยะเวลาที่ร้านค้ากำหนดเท่านั้น 
16. บริษัทจะขอยกเลิกสัญญาการซื้อขายในกรณีที่เกิดเหตุการ์ณตามที่ระบุดังต่อไปนี้ 
1. สมาชิกเป็นผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุนิติภาวะที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้แทนโดยชอบธรรม
2. สมาชิกเคยทำผิดกฎระเบียบข้อบังคับ
3. สมาชิกกรอกข้อมูลเท็จหรือบิดเบือนความจริงใดๆ ในขั้นตอนการสมัคร
4. สมาชิกละเลยหลีกเลี่ยงการชำระเงินกับทางเว็บไซค์
5. สมาชิกได้กระทำพฤติกรรมกีดกั้นขัดขวาง รบกวนการบริหารงานของเว็บไซค์
6. สมาชิกคืนสินค้า หรือปฏิเสธการรับสินค้าโดยไม่มีสาเหตุที่สมควร
7. กรณีที่เว็บไซค์พบว่ามีความผิดพลาดในเรื่องของราคาผลิตภัณฑ์ เงื่อนไขการซื้อขายต่างๆ บนเว็บไซต์
8. กรณีอื่นๆที่บริษัทพิจารณาว่าไม่เหมาะสม


ข้อที่ 4 (การส่ง ข้อมูลข่าวสาร)

เว็บไซค์จะจัดส่ง LINE หรือ E-mail ข้อมูลข่าวสารให้แก่สมาชิก เมื่อสมาชิกได้ยินยอมรับเงื่อนไขตามที่เว็บไซค์กำหนดไว้


ข้อที่ 5 (ทรัพย์สินทางปัญญา)

1. ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า รวมถึงทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญานั้นถือเป็นสิ่งที่อยู่ในครอบครองของบริษัท หรือผู้ที่มีสิทธิ์เท่านั้น
2. สำหรับความคิดเห็นหรือข้อมูลอื่นๆที่ทางผู้ใช้งานส่งให้กับการบริการนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อมูลที่ส่ง”) เว็บไซค์สามารถที่จะย้ายข้อมูล รวมถึงการลบความคิดเห็นจากทางผู้ใช้งานได้โดยชอบตามความเหมาะสม


ข้อที่ 6 (ยกเลิกการเป็นสมาชิก)

1. สมาชิกสามารถออกจากการเป็นสมาชิกได้โดยดำเนินการตามขั้นตอนที่ทางบริษัทกำหนดไว้
2. เมื่อสมาชิกออกจากการเป็นสมาชิกแล้ว จะเสียสิทธิ์ต่างๆอันเกี่ยวเนื่องจากการเป็นสมาชิก รวมถึงข้อมูลที่ส่งมาด้วย
3. ทางบริษัทจะถือว่าสมาชิกได้ออกจากการเป็นสมาชิกเมื่อสมาชิกเสียชีวิต


ข้อที่ 7 (ความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ)

1. ผู้ใช้บริการเข้าถึงและใช้บริการนี้ด้วยความเสี่ยง การตัดสินใจ และค่าใช้จ่ายของผู้ใช้บริการเอง
2. ผู้ใช้บริการรับทราบและเข้าใจถึงการให้บริการเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านทางอีเมลและ LINE
3. ผู้ใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบดูแล ID ผู้ใช้บริการ รหัสผ่านที่ใช้สำหรับลงทะเบียนสมาชิก และการดูแลหรือการเปลี่ยนรหัสผ่านอยู่เสมอเพื่อป้องกันการลักลอบใช้บริการโดยบุคคลอื่น 
4. เว็บไซค์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการลงชื่อเข้าใช้บริการด้วย ID ผู้ใช้บริการและรหัสผ่านที่ได้ลงทะเบียนโดยถูกต้องจากบุคคลอื่นที่ลักลอบใช้บริการ หรือผู้ใช้บริการอื่นที่ไม่ใช่ผู้ใช้บริการตัวจริง 
5. ผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทดำเนินการตรวจสอบการใช้บริการเมื่อมีการใช้บริการที่ไม่ถูกต้อง
6. ทางเว็บไซค์ไม่รับผิดชอบต่อปัญหาใดๆที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดการดูแลที่ไม่รอบคอบของผู้ใช้บริการ


ข้อที่ 8 (การไม่อนุมัติการใช้บริการ)

ทางเว็บไซค์ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้ใช้บริการโดยไม่ให้ได้รับบริการ หรือยกเลิกสมาชิก หรือยกเลิกการให้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดภายใต้ดุลยพินิจของบริษัท โดยไม่ต้องคืนเงินที่ชำระค่าบริการมาแล้ว และบริษัทไม่รับผิดชอบต่อค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่สมาชิกในกรณีใดๆดังต่อไปนี้ 
1. การใช้บริการที่ขัดต่อข้อตกลงและเงื่อนไขของบริษัท หรือขัดต่อกฎหมายใดๆ 
2. สมาชิกนำ ID ผู้ใช้บริการและรหัสผ่าน ใช้บริการนี้ไปใช้งานหรือให้ผู้ใดนำไปใช้งานโดยไม่เหมาะสม
3. ขัดขวางการบริหารจัดการเว็บไซต์
4. เมื่อพบว่ามีการปลอมแปลงเนื้อหาหรือมีข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนในการลงทะเบียน 
5. เมื่อไม่สามารถทำการติดต่อผู้ใช้บริการได้ทั้งทางอีเมล โทรศัพท์ หรือไม่มีการตอบรับเมื่อมีการสอบถามหรือร้องขอจากทางบริษัท
6. เมื่อเกิดปัญหาในการตรวจสอบยืนยันบัตรเครดิต
7. เมื่ออยู่ในกลุ่มที่ดำเนินกิจกรรมหรือมีความพยายามที่จะต่อต้านต่อสังคมหรือมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกลุ่มบุคคลดังกล่าว
8. สมาชิกอยู่ในสภาพถูกยึดทรัพย์ อยู่ในระหว่างถูกจับกุมชั่วคราว อยู่ในระหว่างการลงโทษของศาล ถูกดำเนินคดี หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
9. เมื่อสมาชิกถูกตรวจสอบพบว่ามีการลงทะเบียน และมี ID ผู้ใช้บริการมากกว่าหนึ่ง
10. กรณีอื่นๆ ที่ทางเว็บไซค์พิจารณาว่าเหมาะสมที่จะไม่อนุญาตให้ใช้บริการ


ข้อที่ 9 (การระงับการให้บริการ)

1. ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ผิดพลาดทางเทคนิค เช่น การรักษาระบบ การแก้ไขความเสียหายของระบบ หรือเหตุขัดข้องสุดวิสัยจากภัยธรรมชาติ ทางบริษัทสามารถระงับการให้บริการชั่วคราวได้โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า 
2. กรณีที่มีการระงับบริการจากเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ชดเชยเวลา หรือขยายเวลาออกไปชั่วระยะหนึ่งตามความเหมาะสม
3. บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดจากเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น
4. บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าเสียหายใดๆ หากมีไวรัสคอมพิวเตอร์ที่ติดไปกับข้อความ SMS ซึ่งถูกส่งมาจากเว็บไซต์ เซิร์ฟเวอร์ หรือโดเมนต่างๆ จากการให้บริการของบริษัทเราจนก่อให้เกิดความเสียหายใดๆแก่สมาชิก 
5. บริษัทไม่ชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการ เนื่องมาจากข้อมูลของระบบการสื่อสารหรือคอมพิวเตอร์เสียหาย ระบบหยุดชะงักล่าช้า ข้อมูลสูญหาย หรือเกิดความผิดพลาดต่างๆ จากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง


ข้อที่ 10 (การเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการให้บริการ)

1. ทางเว็บไซค์สามารถถ่ายโอน เปลี่ยนแปลงเนื้อหาการให้บริการได้โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า แม้ว่าอาจจะส่งผลเสียแก่ผู้ใช้บริการโดยไม่ต้องรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
2. ทางเว็บไซค์สามารถที่จะระงับหรือยกเลิกการให้บริการได้โดยที่ไม่ได้แจ้งให้ทางผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า แม้ว่าอาจจะส่งผลเสียแก่ผู้ใช้บริการโดยไม่ต้องรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น


ข้อที่ 11 (เวลามาตรฐาน)

เว็บไซค์จะยึดถือเวลามาตรฐานตามที่เซิร์ฟเวอร์จัดการควบคุมแสดง ตั้งแต่เวลาสั่งซื้อจนเสร็จสิ้นขั้นตอน ระยะเวลาที่รับข้อมูลการสั่งซื้อ การจัดพิมพ์ใบแจ้งค่าชำระสินค้า ซึ่งทางเว็บไซค์ไม่อาจรับประกันข้อมูลเวลาที่แสดงบนการให้บริการได้


ข้อที่ 12 (การกระทำต้องห้าม)

ห้ามผู้ใช้บริการกระทำเรื่องที่ระบุไว้ตามข้อความที่ระบุดังต่อไปนี้
1. การกระทำที่เป็นการขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ
2. การกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย
3. การกระทำที่ในเชิงอาชญากรรม หรือในเชิงที่สื่อถึงอาชญากรรม
4. การกระทำที่ส่งเสริมหรือสนับสนุนในเชิงอาชญากรรม
5. การกระทำที่เป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการอื่น หรือบุคคลที่สาม
6. การกระทำที่ทำให้ผู้ใช้บริการอื่น หรือบุคคลที่สามสูญเสียผลประโยชน์
7. การกระทำที่เว็บไซค์มองว่าสื่อไปทางลามกอนาจาร สื่อสิ่งพิมพ์ลามก หรือการทารุณกรรมต่อเด็กและเยาวชน
8. การกระทำปลอมแปลงเป็นบุคคลอื่นเพื่อใช้บริการ
9. การกระทำทุจริตที่เป็นการโจมตีโครงสร้างของบริการ
10. การกระทำที่เจตนาทำให้เกิดปัญหาต่อระบบของบริการ
11. การกระทำที่เป็นการปลอมแปลงข้อมูลการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับบริการ
12. การส่งไวรัสคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมอันตรายต่างๆ รวมถึงการกระทำที่เป็นการสนับสนุน หรือให้การส่งเสริมการกระทำนั้นๆ
13. การกระทำที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางการเงินที่อยู่นอกเหนือจากที่เว็บไซค์อนุญาต
14. การกระทำที่เชื่อมโยงถึงองค์กรหรือบริการอื่นที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการของทางเว็บไซค์
15. การกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
16. การกระทำที่เป็นการใส่ร้าย นินทาว่าร้าย หมิ่นประมาทผู้ใช้บริการรายอื่นที่ให้บริการ
17. การกระทำที่ผู้ใช้งาน 1 คนมีบัญชีสมาชิกหลายบัญชีเพื่อจุดประสงค์ในทางที่ไม่เหมาะสม
18. การกระทำที่เป็นการโฆษณา หรือเชิญชวนเกินความเป็นจริงแก่บุคคลที่สาม
19. การกระทำที่เป็นการก่อกวน หรือขัดขวางการดูแลจัดการเว็บไซต์และบริการ
20. การกระทำที่เป็นการล่วงละเมิดหรือก่อให้เกิดการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บไซค์ ผู้ใช้บริการอื่น หรือบุคคลที่สาม
21. การกระทำที่นอกเหนือจากวิธีการใช้ที่เหมาะสมซึ่งเว็บไซค์กำหนดไว้ เช่น การนำคูปองมาขายต่อ ให้เช่า หรือจำนำ เป็นต้น
22. การกระทำอื่นๆที่ทางเว็บไซค์พิจารณาว่าไม่เหมาะสม


ข้อที่ 13 (การตรวจสอบ สภาวะการใช้งาน)

บริการและส่วนควบคุมเนื้อหาของบริการแสดงผลด้วย “Cookies” และ JavaScript จึงอาจทำให้เกิดการหยุดทำงานอันเนื่องมาจากการตั้งค่าการใช้งานของผู้ใช้บริการ บริษัทจะไม่รับผิดชอบในความไม่สะดวกใดๆ


ข้อที่ 14 (การป้องกัน)

1. ทางเว็บไซค์จะไม่มีส่วนในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในกรณีที่ผู้ใช้งานใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือซอฟต์แวร์ที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งาน
2. ทางเว็บไซค์จะไม่มีการชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ในกรณีที่เกิดความเสียหายใดๆของผู้ใช้บริการอันเกิดมาจากการที่ข้อมูลของระบบการสื่อสารหรือคอมพิวเตอร์เสียหาย ระบบหยุดชะงักล่าช้า ข้อมูลสูญหาย หรือเกิดความผิดพลาดต่างๆจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง 
3. บริการนี้ไม่มีส่วนรับผิดชอบหรือรับประกันใดๆที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย ทั้งเรื่องของราคา เงื่อนไขส่วนลด ข้อมูลสินค้า อีกทั้งทางเว็บไซค์ยังไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความล่าช้า หรือผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นจากความล่าช้าในการได้รับใบแจ้งค่าชำระสินค้า ( รวมถึงความผิดพลาดของข้อมูลเวลาทำการซื้อขาย)
4. ทางเว็บไซค์ไม่มีส่วนรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเงื่อนไขต่างๆ ของใบแจ้งค้าชำระสินค้า
5. ผู้ใช้งานที่ถูกยกเลิกบริการต่างๆ ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น จะไม่สามารถเรียกร้องใดๆ และบริษัทเราจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆในการรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
6. เว็บไซค์จะไม่ชดใช้ค่าเสียหายใดๆ หากมีไวรัสคอมพิวเตอร์ที่ติดไปกับข้อความ ซึ่งถูกส่งมาจากเว็บไซต์ เซิร์ฟเวอร์ หรือโดเมนต่างๆ จากการให้บริการของบริษัทเราจนก่อให้เกิดความเสียหายใดๆแก่สมาชิก
7. ทางเว็บไซค์ไม่มีส่วนรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการไม่สามารถใช้บริการของทางเว็บไซค์ได้
8. ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงต่างๆทั้งไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมใดๆที่อาจสร้างความเสียหายในขณะที่ผู้ใช้งานใช้บริการเว็บไซต์
9. ทางเว็บไซค์ไม่รับผิดชอบใดๆในการทำงานของอุปกรณ์ หรือซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่ผู้ใช้งานใช้บริการเว็บไซต์
10. ทางเว็บไซค์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ในการสื่อสาร หรือค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ขณะที่ผู้ใช้งานใช้บริการเว็บไซต์
11. เว็บไซค์จะรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้าตามที่ทางสมาชิกได้ระบุปลายทางจัดส่งตามที่กำหนดไว้เท่านั้น โดยทางเว็บไซค์จะไม่มีส่วนรับผิดชอบหากเกิดปัญหาการระบุปลายทางในการจัดส่งไม่ชัดเจน 
14. เว็บไซค์จะไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ผู้ใช้งาน ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นเองทั้งหมด


ข้อที่ 15 (ผลบังคับใช้กฏระเบียบ)

1. หากส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ถูกพิจารณาว่าเป็นโมฆะตามกฎหมาย แต่ข้อบังคับส่วนอื่นๆ จะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป
2. ในกรณีที่ผู้ใช้งานบางท่านถูกพิจารณาเป็นโมฆะหรือถูกยกเลิก เกี่ยวกับส่วนหนึ่งส่วนใดในข้อกำหนดและเงื่อนไข แต่ข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นยังคงมีผลกับผู้ใช้งานอื่นอยู่


ข้อที่ 16 (การชำระค่าเสียหาย)

ในกรณีที่ผู้ใช้งานละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานจนส่งผลให้เกิดความเสียหายกับบริษัทหรือบุคคลที่สาม ผู้ที่ละเมิดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น


ข้อที่ 17 (กฏหมายบังคับใช้ , ขอบเขตอำนาจศาล)

การจัดการควบคุมการใช้งานบริการของทางบริษัทเราได้ปรับใช้ตามกฎหมายที่บังคับใช้ในราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้การพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเว็บไซต์ของบริษัททั้งหมดนั้น จะดำเนินการตามอำนาจของศาลทางกฎหมายในราชอาณาจักรไทยตระกร้าสินค้า